17 Mayıs 2017 Çarşamba

KSÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ / BIOSYSTEM ENGENNERİNG


Mühendislerden beklenen yeni işlevlerin yerine getirilmesi, kamu ve özel sektörün beklentilerine karşılık verilebilmesi için geleneksel ziraat mühendisliği kavramı, bazı ülkelerde önce Tarım ve Biyosistem Mühendisliği olarak evrime uğramış ve giderek Biyosistem Mühendisliği’ne dönüşmeye başlamıştır. Bu süreçte tarım ve ilgili mühendislik alanlarının dünyadaki en büyük meslek odası olan ASAE, adını Amerikan Tarım ve Biyoloji Mühendisleri Odası - American Society of Agricultural and Biosystems Engineers (ASABE) olarak değiştirmiştir (www.asabe.org).

Dünya Ziraat Mühendisleri birliğini temsil eden CIGR ise, kısaltılmış adını değiştirmeden, Dünya Tarım ve Biyosistem Mühendisleri Birliği olarak isim değişikliğine gitmiştir (www.cigr.org). Birçok ülkede biyosistem mühendisliği kongreleri düzenlenmekte ve bu adı taşıyan uluslararası dergiler yayınlanmaktadır. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde tarım ve biyosistem mühendisliği lisans eğitim programları başlamış, ulusal ve uluslararası akreditasyonlar elde etmiştir.

Biyosistem Mühendisliği, gelişmiş ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ülkeleri) bilim çevrelerince tanımlanmış ve yaygınlık kazanmış mühendislik alanlarından birisidir. Ülkemizde de giderek önem verilen ve akredite olabilir bir mühendislik alanı olacaktır.

Biyosistem veya Biyolojik Sistem Mühendisliği (Bio-systems Engineering); tarım, gıda, yenilenebilir enerji, biyokütle ve biyoyakıt üretimi gibi biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümünde mühendislik düşüncelerini, esaslarını ve yöntemlerini uygulayan bir meslektir. Biyolojik bir malzemeyi yararlı bir ürüne dönüştürme süreçlerini kapsayan Biyosistem Mühendisliği, tarımsal, endüstriyel (lif, biyoyakıt vb), gıda ürünlerinin ve atıklarının üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili sistemlerin tasarım ve yönetim konularını ele almaktadır. Bu yönüyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin geleneksel olarak üretimi ile ilgili konularla sınırlı kalmayıp büyük tarımsal, endüstriyel ve gıda üretim sistemine küresel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

Dünyada Biyosistem Mühendisliğinin Kapsamı

Avrupa Birliği (EU) ülkelerinde Biyosistem Mühendisliği için ortak tanımlanan eğitim ve araştırma konu başlıkları şunlardır:

Tarım ve biyoproses mühendisliğinde kullanılan mekanik sistemler
Biyolojik malzemeler ve hasat sonrası teknolojiler
Su kaynakları mühendisliği
Tarımsal enerji sistemleri ve yönetimi
Yapı sistemleri ve malzemeler
Bilgi teknolojisi ve otomasyon
Tarımsal ve biyoproses mühendisliğinde atık yönetimi

KSÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümünün Odaklandığı Alanlar

Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nün lisans eğitimi ve AR-GE çalışmalarında ele aldığı konular şunlardır:

Tarımsal makine sistemleri
Toprak ve su kaynakları
Sulama ve drenaj sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi
Tarımsal yapılar ve çevre
Bilgi ve otomasyon teknolojileri
İş güvenliği ve ergonomi

Biyosistem Mühendislerinden Beklenenler

Geliştirilen yeni teknolojiler, pek çok farklı disiplinden tarım, gıda ve çevre ile ilgili alanlara malzeme ve teknoloji girişine yol açmakta, yeni teknoloji ve malzemelerin kullanımıyla özel sorunlar da ortaya çıkmaktadır.

Biyosistem Mühendislerinin,

Enerji etkinliğini artırmaya dönük tarla işlemleri için sistem tasarımı,
Tarımsal üretimin yönlendirilmesini ve görüntülenmesini sağlayacak elektronik kontrol,
Çevre ve buna uygun yapı sistemlerinin tasarımı,
Etkin hasat sonrası işlemler ve ürün işleme teknolojilerinin geliştirilmesi,
Tarımsal atıkların değerlendirilmesi konularında kamu ve özel sektörde çalışacak mühendisler olarak yetişmeleri beklenmektedir.
Biyosistem Mühendisliği ile ilgili ASABE tarafından hazırlanan tanıtım sunusunun Türkçe çevirisini de incelemenizi  öneririz: 

Biyosistem Mühendisliği Tanıtım Sunusu


BIOSYSTEM ENGENNERİNG DEPARTMENT

Engineers expected the fulfillment of new function, corresponding to the expectations of the public and private sector to be granted in some countries traditional agricultural engineering concept first agriculture and Biosystems Engineering has been evolution, and began to transform the increasingly Biosystems Engineering. In this process,  ASAE, the largest trade associations in the world of Agriculture and related fields of engineering, has changed its name as American Agricultural and Biological Engineers (ASABE)  (www.asabe.org).
  Biosystems Engineering, in developed countries (United States, European Union Countries) has been defined by scientific circles and gained widespread is one of the engineering field. In our country, may be increasingly important and accredited engineering field. İt will have increasingly significant and can be accredited in our country.
    Bio-systems Engineering or biological systems engineering is a profession that aplies the engineering ideas, princibles and methods in the solution of problems based on biological systems such as agriculture, food, renewable energy, biomass and biofuel production. Biosystems engineering, including biological material the process of conversion to useful products, deal with agricultural, industrial,( fiber, biofuel, etc.), production of food products and wastes, processing, storage, transport, handling and use for the design and management issues of systems. With this aspect, it is approaching not only issues related to the traditional production of agricultural products and foodstuffs but also a global perspective to systems of large agriculture, industrial and food production.
Scope of Biosystems Engineering in the World
İn the Europen Union (EU) countries, common defined education and research topics for Biosystems Engineering are these :
Mechanical systems used in agriculture and bioprocess engineering
Biological materials and post-harvest Technologies
Water resources engineering
Agricultural energy systems and management
Building systems and materials
Information technology and automation
Waste management in the agricultural and bioprocess engineering

Focus Areas of Biosystems Engineering Department at KSU


Department of biosystems engineering deal with topics in Undergraduate education and R & D studies are these:
Agricultural machine systems
Soil and water resources
The design and operation of irrigation and drainage systems
Agricultural structures and environment
Information and automation technologies
Occupational safety and ergonomics

Expected from Biosystems Engineer
Developed new technologies leads to input materials and technologies from many different disciplines related to agriculture, food and environment areas, and with the use of new technology and marerial special problems are occured.

Expected from Biosystems Engineers are these:


Desing system for field operation oriented to increase energy efficiency
Electronic control allowing display and routing of agricultural production
Environment and design of appropriate structural systems
The development of effective post-harvest processing and product processing technologies
It is expected to grow up to be engineers working in public and private sector for utilization of agricultural wastes